Schriftelijke vragen van het lid Becker (VVD) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht “Examens in inburgering uitgelekt”

Het inburgeringsexamen Nederlands halen omdat je het al kende via Facebook? Dat moet niet kunnen! De taal echt beheersen is noodzakelijk en fraude is onacceptabel. Ik wil van minister Koolmees weten hoe groot het probleem is én hoe hij dit stopt.

Schriftelijke vragen van het lid Becker (VVD) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht “Examens in inburgering uitgelekt”

Vraag 1
Kent u het bericht “Examens in inburgering uitgelekt?” (1)

Vraag 2
Is het juist dat op sociale media beschrijvingen van eerder gemaakte staatsexamens voor volwassenen die, vaak als onderdeel van de inburgering, Nederlands leren, circuleerden? Zo ja, is het juist dat dit fraude is en hoe heeft dit kunnen gebeuren?

Vraag 3
Wanneer is uw ministerie voor het eerst op de hoogte geraakt van dit ‘lek’ van staatsexamens via sociale media? Was dat inderdaad pas in september na een melding of waren er al eerder signalen?

Vraag 4
Is het juist dat u niet kunt uitsluiten dat ook bij de taalexamens inburgering A2 de examenopgaven van tevoren via sociale media bekend zijn? Zo ja, welk onderzoek doet u hiernaar waarom grijpt u vooralsnog niet in?

Vraag 5
Kunt u aangeven, dan wel nagaan, hoe lang deze situatie van beschikbaarheid van examenopgaves via sociale media heeft voortbestaan?

Vraag 6
Zijn u of uw ambtsvoorganger en/of uw ministerie ooit geïnformeerd door DUO, het CVTE of een andere instantie over mogelijke signalen van verspreiding van taalexamens via sociale media? Zo ja, wanneer en wat hebt u met deze informatie gedaan?

Vraag 7
Hoeveel examens zijn er in 2018 voor het programma I examen NT2 door inburgeraars afgelegd en hoeveel daarvan zijn behaald? Kunt u uitsluiten dat hier inburgeraars bij zitten die ten onrechte hun inburgeringsexamen hebben gehaald en op basis hiervan dus ten onrechte hun lening kwijtgescholden kregen? Zo nee, wat gaat u hier aan doen?

Vraag 8
Voor hoeveel inburgeraars betekent het gisteren aangekondigde uitstel van de staatsexamens tot januari 2019, verlenging van hun inburgeringstermijn?

Vraag 9
Hoeveel inburgeraars zullen tot januari 2019 het taalexamen A2 afleggen en kunt u uitsluiten dat zij van tevoren via facebook of andere sociale media, het examen al kennen? Zo nee, bent u bereid te overwegen ook voor deze groep de examens uit te stellen, zodat zij niet ten onrechte hun inburgeringsexamen halen terwijl ze de taal eigenlijk onvoldoende beheersen?

Vraag 10
Kunt u nagaan door wie de examenopgaven via sociale media zijn verspreid en welke sancties u aan deze personen kunt opleggen voor het plegen van fraude met de taalexamens?