Schriftelijke vervolgvragen van de leden Becker (VVD) en Jasper van Dijk (SP) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar aanleiding van zijn antwoorden op schriftelijke vragen over het bericht ‘Jongerenreis naar radicale prediker’

Schriftelijke vervolgvragen van de leden Becker (VVD) en Jasper van Dijk (SP)  aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar aanleiding van zijn antwoorden op schriftelijke vragen over het bericht ‘Jongerenreis naar radicale prediker’ (1)

Vraag 1

Kunt u alsnog antwoord geven op de vraag of het waar is dat Milli Görüş tientallen jongeren heeft meegenomen naar Turkije voor onderwijs door een radicale  imam, en of u van dit feit op de hoogte was, in plaats van te verwijzen naar een persbericht van Milli Görüş zelf? Zo nee, waarom niet?

Vraag 2

Kunt u uitsluiten dat tijdens de reizen van Milli Görüş Nederlandse jongeren geënthousiasmeerd zijn voor denkbeelden die haaks staan op de uitgangspunten van de rechtsstaat, de Nederlandse wetgeving en de waarden die in Nederland worden gekoesterd? Zo nee, bent u bereid nader onderzoek te doen, aangezien u stelt dat de overheid in voorkomende gevallen kan optreden? 

Vraag 3

Welke mogelijkheden heeft u als minister van integratie  om na te gaan of, en op te treden wanneer, jongeren doelbewust geënthousiasmeerd worden voor dergelijke denkbeelden?  

Vraag 4 

Geldt de vrijheid van maatschappelijke en religieuze organisaties om buitenlandse reizen te organiseren ook als het gaat om reizen met minderjarige kinderen naar onvrije landen of bent u bereid enige vorm van toezicht  te houden, ook nu is gebleken dat er is onderwezen door een radicale imam, om zo de vrijheid van deze kinderen en de veiligheid van alle Nederlanders te beschermen?

Vraag 5 

Hoe beoordeelt u het recente persbericht van Milli Görüş (2) waarin staat dat het bezoek aan Nureddin Yildiz,die banden heeft met de jihadistische strijdgroep Ahrar al-Sham, een onderdeel van het programma was, maar dat de woorden van Yildiz  dat trouwen met een 6 jarig kind is toegestaan en dat mannen vrouwen mogen slaan - volgens Milli Görüş  al enkele jaren uit de context worden gehaald? 

Vraag 6  

Bent u het met ons eens dat het zorgelijk is dat Milli Görüş geen afstand neemt van Yildiz, noch van zijn uitspraken en de reizen alleen tijdelijk staakt vanwege maatschappelijke commotie? Zo ja,  hoe gaat u ervoor zorgen dat ook Milli Görüş maatregelen neemt om te voorkomen dat jongeren onder invloed komen van predikers met radicale boodschappen? Welke mogelijkheden heeft u wanneer blijkt dat organisaties zelf onvoldoende maatregelen treffen om dit te voorkomen, anders dan het voeren van een gesprek? 

Vraag 7 

Kunt u onderzoeken of Milli Görüş  vandaag de dag daadwerkelijk een onafhankelijke organisatie is zonder stevige banden, beïnvloeding en financiering vanuit Turkije? Bent u bereid daarbij samen te werken met uw Belgische collega, nu ook de Belgische inlichtingendienst gaat uitzoeken welke verenigingen en geldstromen schuilgaan achter de organisatie Milli Görüş? (3)

Vraag 8 

Volgens het NRC (4) zitten gemeentebesturen waar Milli Görüş actief is in hun maag met de band tussen de moskeeorganisatie en de Turkse prediker. Kunt u alsnog antwoord geven op de vraag of gemeenten op de hoogte waren van deze reizen?  Heeft u contact (gehad) met gemeenten waar vanuit deze reizen zijn georganiseerd? Zo nee, waarom niet en bent u bereid alsnog contact met hen te hebben over hun zorgen?

Vraag 9

Hoe en op welke termijn wordt de interdepartementale samenwerking versterkt zodat lokale en landelijke informatie bijeen wordt gebracht om gezamenlijk te kunnen acteren bij zorgelijke signalen? (5)

Vraag 10 

 U geeft aan dat als in de toekomst blijkt dat Milli Görüş in haar imamopleiding wettelijke grenzen overtreedt de overheid in actie kan komen. Maar hoe komt u daar achter zonder toezicht? Zou u willen overwegen om onderwijs dat mede wordt aangeboden door organisaties gefinancierd en/of gelieerd aan onvrije landen en/of waarvan bekend is dat in het verleden onvoldoende is gedaan om te voorkomen dat jongeren worden geënthousiasmeerd voor eerdergenoemde  onwenselijke denkbeelden,  onder een vorm van toezicht te plaatsen?

Vraag 11 

Tijdens het Algemeen Overleg over preventie radicalisering van 20 juni 2018, is nogmaals toegezegd dat de Kamer een brief ontvangt van de minister over de uitkomsten van zijn gesprekken met moskeekoepelorganisaties. Kan de  Kamer deze brief spoedig tegemoet zien?

Vraag 12

Bent u bereid deze vragen zo snel mogelijk te beantwoorden met het oog op het in te plannen plenaire debat over  Turkse beïnvloeding in Nederland?


(1) https://bentebecker.vvd.nl/nieuws/31392/antwoorden-op-schriftelijke-vragen-van-de-leden-becker-en-arno-rutte-beiden-vvd-aan-de-minister-van-sociale-zaken-en-de-minister-van-justitie-en-veiligheid-over-het-bericht-jongerenreis-naar-radicale-prediker

(2) Persbericht van 20 augustus 2018, Amsterdam.

(3) https://www.telegraaf.nl/telegraaf-i/7fj/NeDYt

(4) https://www.nrc.nl/nieuws/2018/08/17/jongerenreis-naar-radicale-prediker-a1613504

(5) Motie Becker: Kamerstuknummer 29 614, nr. 86