Vragen van het lid Becker (VVD) aan de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de afspraken tussen de EU en de VS over de toekomstige handelsrelatie

Vragen van het lid Becker (VVD) aan de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de afspraken tussen de EU en de VS over de toekomstige handelsrelatie

Vraag 1

Kent u het bericht “Handelsoorlog VS en EU lijkt afgewend na akkoord Trump en Juncker?”(1)

Vraag 2

Kunt u toelichten wat de voorzitter van de Europese Commissie met de president van de Verenigde Staten heeft afgesproken over (het afbouwen van) handelsbarrières en verbetering van de samenwerking op handelsgebied? Kunt u daarbij toelichten hoe dit zich verhoudt tot de Nederlandse inzet?

Vraag 3

Is er gesproken over het opnieuw openen van onderhandelingen over een handelsakkoord of verdrag? Zo ja, per wanneer? En hoe verhoudt dit zich tot TTIP, waarvan de onderhandelingen tot nu toe bevroren waren?

Vraag 4

Zijn er ook afspraken gemaakt over een constructievere Amerikaanse opstelling in WTO-verband? Zo ja, welke?

Vraag 5

In hoeverre is de Chinese handelspolitiek aan de orde geweest? Zijn er afspraken gemaakt om in dat kader samen op te trekken? Zo nee, ziet u ook aanleiding om die samenwerking wel in uw gesprekken met de VS en de EC te bepleiten?

Vraag 6

Kunt u aangeven wat de implicaties zijn van de afspraken voor de sinds juni van kracht zijnde heffingen van de VS op Europees staal en aluminium en de tegenmaatregelen die de EU vervolgens aankondigde? 

Vraag 7

Kunt u, bijvoorbeeld in een bijlage, een lijst doen toekomen van alle bestaande EU-importtarieven op Amerikaanse goederen?

Vraag 8

Kunt u deze vragen, in het belang van duidelijkheid voor bedrijven die zakendoen met de VS, zo spoedig mogelijk beantwoorden?