Vragen van het lid Becker en het lid Tielen (beiden VVD) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister van OCW over het bericht “Nieuwe imamopleiding, nu van Milli Görüs”

Vragen van het lid Becker en het lid Tielen (beiden VVD) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister van OCW over het bericht “Nieuwe imamopleiding, nu van Milli Görüs”

Vraag 1

Bent u bekend met het voornemen van de Turkse moskeekoepel Milli Görüs om in september van start te gaan met een particuliere imamopleiding in Amsterdam? (1)

Vraag 2

Hoe waarschijnlijk is het dat deze particuliere opleiding ook daadwerkelijk van start gaat in september? Hoe verhoudt deze zich tot het starten van een imamopleiding aan de Vrije Universiteit (VU) en het aantal belangstellenden daarvoor?

Vraag 3

Bent u het met de VVD eens dat het opleiden van Nederlandse imams de voorkeur heeft boven het uit het buitenland halen van imams, aangezien buitenlandse imams nog te vaak de integratie in Nederland tegenwerken?

Vraag 4

Kunt u aangeven of er in de voorgenomen particuliere imamopleiding aandacht wordt besteed aan, en toegezien wordt op, burgerschap en kernwaarden van de Nederlandse samenleving? Geldt de burgerschapsopdracht ook voor deze opleiding?  Zo nee, bent u bereid er voor te zorgen dat dit wel het geval is zodat bij imamopleidingen door de Inspectie OCW kan worden toegezien op het naleven van de kernwaarden van de democratische rechtsstaat?


(1) https://www.trouw.nl/religie-en-filosofie/nederland-krijgt-een-nieuwe-imamopleiding-nu-van-moskeekoepel-milli-gorus~a2849c0c/