Motie van de leden Pieter Heerma en Bente Becker over heroverwegen van het systeem van vrijstellingen bij analfabetisme

MOTIE VAN DE LEDEN PIETER HEERMA EN BENTE BECKER

Voorgesteld 14 maart 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat een groeiende groep inburgeraars vrijstelling krijgt op basis van analfabetisme;

van mening dat het ook voor analfabeten van belang is om in te burgeren en de Nederlandse taal te leren spreken en verstaan;

overwegende dat bij Blik op Werk bovendien diverse signalen binnen zijn gekomen over fraude met de inburgeringsplicht;

verzoekt de regering om, het systeem van vrijstellingen bij analfabetisme te heroverwegen en te bezien hoe er in plaats daarvan meer maatwerk geboden kan worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Pieter Heerma

Bente Becker’Analfabete migrant moet ook meedoen’


DEN HAAG - Nieuwkomers moeten niet langer analfabetisme als smoesje kunnen inzetten om onder hun inburgeringsplicht uit te komen. Coalitiepartijen VVD en CDA roepen minister Koolmees (Sociale Zaken) vandaag op deze ’vluchtroute’ af te snijden.


Uit de nieuwste cijfers blijkt dat van de 4770 asielzoekers die in 2013 inburgeringsplichtig werden, er bijna duizend hiervan uiteindelijk werden vrijgesteld. Een van de redenen hiervoor is dat nieuwkomers analfabetisme aanvoerden als excuus dat ze niet kunnen inburgeren, ook al kregen ze reeds meer tijd om te leren lezen en schrijven.


VVD en CDA vinden het onacceptabel dat uitstel ook tot afstel kan leiden. Zij willen dat Koolmees er werk van maakt dat uiteindelijk iedereen kan deelnemen aan de Nederlandse samenleving.
„Analfabetisme kan geen reden zijn om aan de zijlijn te blijven staan, maar vraagt juist extra aandacht”, aldus VVD-Kamerlid Becker. „De vrijstelling voor deze mensen kan wat ons betreft dan ook van tafel.”
Lees hier het hele artikel op De Telegraaf