Schriftelijke vragen over het bericht dat Oxfam weer in opspraak is geraakt en bonussen zou hebben uitgekeerd aan personeel verantwoordelijk voor de hulpoperatie in Haïti

Vragen van het lid Becker (VVD) aan de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over het bericht dat Oxfam weer in opspraak is geraakt en bonussen zou hebben uitgekeerd aan personeel verantwoordelijk voor de hulpoperatie in Haïti.


Vraag 1

Bent u bekend met het bericht “Oxfam weer in opspraak”*?


Vraag 2

Bent u tevens bekend met het in het artikel vermelde Franse auditrapport uit 2011?


Vraag 3

Hoe beoordeelt u het percentage dat blijkens het Franse auditrapport opging aan personeelskosten in het project op Haiti? Is het gebruikelijk dat bij dergelijke projecten meer dan de helft van de middelen wordt besteed aan personele kosten?


Vraag 4

Wat is er bij u bekend over door Oxfam Novib of de Britse zusterorganisatie uitgekeerde bonussen aan personeel dat verantwoordelijk was voor de hulpoperatie in Haïti? Zijn er in de periode 2010-2012 inderdaad bonussen uitgekeerd? En zo ja, met welke reden?


Vraag 5

Hoe staat u in algemene zin tegenover het uitkeren van bonussen in de (met overheidsgeld gesteunde) hulpsector?


Vraag 6

Hoeveel ruimte krijgen door uw departement gesteunde hulporganisaties in het subsidiekader voor het uitkeren van bonussen en kunt u aangeven in welke mate dit voor komt?


Vraag 7

Zijn er richtlijnen voor door uw departement gesteunde hulporganisaties ten aanzien van de verdeling van bestedingen? Stelt u (in het geval van noodhulpprojecten) minimale percentages voor hulpgoederen of maximale percentages vast voor personeelskosten en overhead? Zo ja welke? Zo nee, waarom niet?


1) https://www.telegraaf.nl/nieuws/1934983/oxfam-weer-in-opspraak