Schriftelijke vragen over het bericht dat misbruik van Nederlands belastinggeld heeft plaatsgevonden bij een Malinese NGO

Ik heb vragen gesteld over het bericht dat misbruik van Nederlands belastinggeld heeft plaatsgevonden bij een Malinese NGO. De VVD wil weten waarom er tijdens de loop van dergelijke projecten niet eerder wordt ingegrepen.

Vragen van het lid Becker (VVD) aan de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over misbruik van belastinggeld door een Malinese NGO.


Vraag 1

Kunt u zich herinneren dat u in uw – voorheen vertrouwelijke – brief van 9 april 2018 1) meldde dat een Malinese NGO niet kon verantwoorden hoe deze de van Nederland ontvangen 1.612.080 euro had besteed?


Vraag 2

Kunt u bekendmaken welke NGO het betreft? Zo nee, waarom niet?


Vraag 3

In het kader van welke beleidsdoelstelling ontving de NGO in kwestie dit geld? Welke activiteiten had deze NGO moeten ontplooien en welk doel of welke doelen dienden deze activiteiten?


Vraag 4

Kunt u toelichten wat u bedoelt met de verklaring dat, naast de “malversatie”, bij een deel van de subsidie “niet de juiste procedures zijn gevolgd”? Op welke procedures doelt u? En hoe zijn deze niet gevolgd?


Vraag 5

Had de ambassade in Bamako vóór het ontvangen van de eindrapportage en audit al het vermoeden dat de gelden niet conform de afspraak waren uitgegeven? Zo ja, waarom is er toen niet ingegrepen? Zo nee, hoe verklaart u dit?


Vraag 6

Wat wordt er tijdens de loop van soortgelijke projecten gedaan om niet pas achteraf maar al tijdens de loop van het project zeker te stellen dat projecten die met Nederlands belastinggeld worden gefinancierd deugdelijk worden uitgevoerd?


Vraag 7

Ziet u aanleiding om andere lopende projecten in Mali of in andere landen waar Nederland met OS-middelen actief is opnieuw of extra zorgvuldig tegen het licht te houden? Zo nee, waarom niet?


Vraag 8

Kunt u aangeven hoe de Malinese autoriteiten hebben gereageerd op het incident en de Nederlandse aanklacht? Hebben zij zich bereid getoond de door u gewenste medewerking te verlenen?


1) https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-buitenlandse-zaken/documenten/kamerstukken/2018/04/17/kamerbrief-over-vertrouwelijkheid-kamerbrief-malversatie-malinese-ngo