Schriftelijke vragen over seksueel wangedrag bij Artsen zonder Grenzen (antwoorden in de bijlage)

Schriftelijke vragen van het lid Becker over het bericht "Artsen zonder grenzen heeft medewerkers ontslagen vanwege seksueel wangedrag."


1. Kent u het bericht "Artsen zonder grenzen heeft medewerkers ontslagen vanwege seksueel wangedrag?"

2. Is het juist dat er vorig jaar sprake is geweest van 24 gevallen van seksueel wangedrag bij artsen zonder grenzen waarvan 7 onder Nederlandse verantwoordelijkheid? Zo ja, binnen welke projecten deden de gebeurtenissen zich voor, hoe lang kon dit voortduren, op welk moment is het ministerie hiervan op de hoogte gesteld en welke actie heeft u ondernomen?

3. Bent u het met de VVD-fractie eens dat de feiten die de afgelopen dagen naar buiten zijn gekomen van seksueel wangedrag door hulpverleners en misbruik in de hulpsector in brede zin grote zorgen baren en we niet kunnen spreken van een incident? En dat het onacceptabel is dat juist een sector die veel geld en vertrouwen krijgt van belastingbetalers en donateurs om goed te doen in de wereld, juist ellende veroorzaakt?

4. Bent u bereid van alle ngo’s waar Nederlands belastinggeld naar toe gaat te onderzoeken en voor de Kamer in beeld te brengen of en hoeveel incidenten met ontoelaatbaar gedrag zich de afgelopen jaren hebben voorgedaan, wat de organisatie voor actie heeft ondernomen, of het ministerie op de hoogte was en wat het ministerie heeft ondernomen?

5. Bent u tevens bereid financiële consequenties aan geconstateerde misstanden te verbinden door bij organisaties waar ontoelaatbaar is gehandeld hulpgeld te korten en/of terug te vorderen? Zo ja, hoe en op welke termijn kunt u dit realiseren?

 

Klik hier om het artikel te lezen.