Schriftelijke vragen over gemeenten die de taaleis in de bijstand niet uitvoeren (antwoorden in de bijlage)

Vragen van de leden Becker en Nijkerken-de Haan (beiden VVD) aan de minister en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht "Gemeenten negeren wettelijke taaleis bijstand"

 

1. Bent u bekend met het bericht ‘Gemeenten negeren wettelijke taaleis bijstand’?1

2. Bent u met de VVD van mening dat zeker ook ten aanzien van nieuwkomers het naleven van de taaleis van cruciaal belang is?

3. Hoe gaat u ervoor zorgen dat gemeenten de taaleis in het algemeen gaan handhaven, maar specifiek ook als onderdeel van het inburgeringstraject?

4. Hoe verhoudt het feit dat gemeenten deze wettelijke taaleis negeren zich wat u betreft tot de plannen van het kabinet om gemeenten een grote rol te geven bij het inburgeringstraject, onder meer in de begeleiding naar werk?

5. Als gemeenten al niet inzetten op taalvaardigheid, hoe effectief kunnen gemeentelijke experimenten om nieuwkomers aan het werk te helpen dan nog zijn?

6. Als gemeenten de wettelijke taaleis al weigeren na te leven, hoe gaat u er dan voor zorgen dat de afspraak uit het regeerakkoord dat nieuwkomers die verwijtbaar niet inburgeren worden gekort op hun bijstand, wel zal worden uitgevoerd?

7. Welke maatregelen gaat u treffen tegen onwelwillige gemeenten en hoe gaat u zorgen dat uw plannen voor een ‘ontzorgend’ systeem met voorzieningen in natura niet gehinderd zullen worden door eenzelfde onwil bij gemeenten?

8. Gaat u in het gesprek met de VNG ook benadrukken dat bij het niet voldoen aan de inspanningsverplichtingen er dan handhaving dient plaats te vinden conform wet Taaleis?

9. Hoe gaat u bevorderen in het gesprek met VNG dat gemeenten taaltoetsen gaan afnemen, juist ook om de kansen van mensen met een taalachterstand te doen toenemen?

10. Welke dwingende maatregelen kunt u mogelijk nemen wanneer gemeenten de taaleis in de bijstand blijvend niet volgens de Wet taaleis uitvoeren?

Klik hier om het artikel van de Volkskrant te lezen. 

Zet cookies aan om de video te tonen.