VVD : “Minister Kaag: help ondernemers met exportkansen, ook in sanctielanden!”

Schriftelijke vragen van het lid Becker (VVD) aan de minister voor Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking over de onduidelijkheden die de EU-exportsancties met zich meebrengen.

 

1. Herinnert u zich de beantwoording van de vragen van ondergetekende over "EU-exportsancties Rusland te onduidelijk"(met kenmerk 2017Z15195)?

2. Erkent u dat veel ondernemers er ondanks de beschikbaarheid van handboeken en websites mee worstelen de juridische informatie ten aanzien van export naar sanctielanden te vertalen naar wat wel en niet mag in de praktijk? Zo ja, bent u bereid te onderzoeken wat ondernemers missen in de huidige handboeken en op basis daarvan verbeteringen door te voeren in de praktische bruikbaarheid? Zo ja, op welke termijn kunt u dit realiseren? Zo nee, waarom niet?

3. Waarom geeft u aan dat het handboek Rusland niet is verouderd, terwijl er vanuit het bedrijfsleven andere geluiden klinken? Is het juist dat in het ‘Handboek Rusland’ niets is opgenomen over de ‘company check’ en ook niet over de gevolgen van de ‘Rosneft uitspraak’ voor bedrijven? Bent u bereid het handboek op deze punten te actualiseren?

4. Is het juist dat de ‘company check’ niet voor alle sanctielanden beschikbaar is? Zo ja, voor welke sanctielanden ontbreekt deze check en bent u bereid deze alsnog beschikbaar te stellen?

5. Bent u bereid de Kamer inzicht te verschaffen in de werking van het RVO-sanctieloket door de Kamer, eventueel via het Jaarverslag van RVO, periodiek te rapporteren over welk type vragen gesteld worden, wat trends in vragen zijn en wat ondernemers van de beantwoording van vragen vinden?

6. Erkent u dat Nederlandse banken en/of MKB bedrijven op grond van exportcontrolewetgeving en de sanctieverordening Rusland weliswaar niet hoeven na te gaan hoe betaling vanuit Rusland plaatsvindt, maar dat banken deze informatie in de praktijk wel degelijk van ondernemers vragen op grond van wetgeving met betrekking tot anti-witwassing en corruptie? Bent u bereid hierover het gesprek aan te gaan met banken en het bedrijfsleven om te voorkomen dat de verantwoordelijkheid om deze informatie te achterhalen door banken eenzijdig bij MKB’ers wordt neergelegd?

7. Wat is uw ambitieniveau ten aanzien van het percentage afgehandelde vergunningsaanvragen voor de komende jaren en hoe zorgt u voor voldoende kennis en capaciteit om, gelet op de verwachte toename van handel met Rusland en andere sanctielanden, de aanvragen in de toekomst tijdig af te handelen?

Klik hier om het radiofragment van BNR terug te luisteren